มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดงาน “TSU Rebrand Grand Opening” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรับโฉมมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับ แนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567” สำหรับการจัดงาน “TSU Rebrand Grand Opening” เป็นการต่อยอดของงานรีแบรนด์ มหาวิทยาลัยทักษิณจะมุ่งเน้นกิจกรรม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยน สู่อนาคต ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และ วิถีหล่อหลอมที่ตกผลึก เป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และ หมุดหมาย ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ ขับเคลื่อน สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization) ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ “ปัญญา จริยธรรม นำการ พัฒนา” โดยมีความหมาย จากอักษรย่อ TSU ดังนี้ T : Talent มีปัญญาปฏิบัติการ S : Synergy สานพลังสู่ ความสำเร็จ U : University for Change สร้างสรรค์สังคมทั้งนี้ได้กำหนดแนวทาง การสร้างเบ้าหลอม TSU Move เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด และนำค่านิยมและ  วัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และหมุดหมายของมหาวิทยาลัย สร้างกลไก การขับเคลื่อนระบบนิเวศขององค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศผ่านความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเบ้าหลอมภายใต้หลักสูตรและกระบวนการ TSU Move Boot Camp ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ Get To Know TSU : รู้จักตัวเอง รู้จักองค์กร คันหาต้นทุนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และ หมุดหมาย Talent : การเปลี่ยนแปลงคือความท้าทาย Synergy : สานพลังสู่ความสำเร็จ และ University for Change : สร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้คาดหวังว่าบุคลากรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและแนวคิดของนวัตกรรมสังคม ทิศทางนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ การสร้างเครือข่ายการทำงานทาง สังคมบริบทของสังคม รวมถึงรับรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของ University for Change หรือมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม
ณ หอเปรมดนตรี ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
25 มกราคม 2566
ภาพ/ข่าว : บก.บังอร บัวแก้ว
ศูนย์ข่าวพญาเหยี่ยว
 
เว็บสำเร็จรูป
×